Metodika hodnocení

Předmětem hodnocení zakázek je následujících 14 kritérií. Pro každé z těchto kritérií je stanovena bodovací stupnice v rozmezí 1-5 bodů. Pokud uplatnění daného kritéria nedává smysl pro hodnocenou zakázku (např. hodnocení požadavků na zdrojové kódy u zakázky, jejímž předmětem je dodávka hardwaru), je chybějící hodnota započítána střední hodnotou bodovací stupnice, tedy číslem 3.

Váhy byly získány pomocí poměření důležitosti jednotlivých kritérií Saatyho metodou.

Detektiv Zakázka pracuje výhradně s veřejnými daty z profilů zadavatelů. Za IT zakázky považuje ty, jejichž hlavní CPV kód začíná číslicemi 48 (Balíky programů a informační systémy) nebo 72 (Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora). Osobní údaje kontaktních osob detektiv využívá pouze pro případné předání věcného daru pro nejlepší zakázky v měsíci.

Identifikátor Název kritéria Proč detektiva Zakázku toto kritérium zajímá? Váha kritéria
K01 Kvalifikační kritéria Detektiv Zakázka klade důraz na vyvážené kvalifikační požadavky odpovídající rozsahu a předmětu zakázky. Přehnané kvalifikační požadavky mohou příliš zužovat okruh potenciálních dodavatelů. Naopak, nedostatečné požadavky přinášejí riziko, že se kvalifikují uchazeči, kteří nebudou schopni plnění dodat. 0,10055439900
K02 Nefinanční hodnocení Detektiv Zakázka preferuje hodnocení nejen podle nejnižší nabídkové ceny. Je přesvědčen, že ve většině případů takové hodnocení nevede k nejkvalitnějšímu a nejlevnějšímu naplnění potřeb zadavatele. Hodnocení musí být zároveň vždy objektivně přezkoumatelné. 0,05666476600
K03 Zohlednění TCO do nabídkové ceny Odpovědný zadavatel by měl vždy myslet na zítřek, a to včetně nákladů na provoz, budoucí změny plnění, potřebu čerpání provozní podpory a nákladů, které mu vzniknou po ukončení smlouvy. 0,16156190000
K04 Úplnost technické specifikace Detektiv Zakázka se snaží na technickou specifikaci nahlížet očima uchazečů. Ti pro odpovědné nacenění a zpracování nabídky potřebují získat funkční a nefunkční požadavky v přiměřené úrovni detailu. 0,03335166700
K05 Metodika řízení a provozu projektu Metodika poskytování služeb má být definována zadavatelem. Pokud tomu tak není, nechává zadavatel volbu na uchazečích. Rozdíly mezi konzervativními a agilními způsoby řízení jsou zcela zásadní pro organizaci práce týmu, rozsah součinnosti zadavatele i odpovědnost smluvních stran za výsledek. 0,01278863000
K06 Transparentnost Takové zakázky, které požadují přímo či nepřímo dodávku konkrétních produktů nebo plnění konkrétních dodavatelů nemá detektiv Zakázka v oblibě. Je si vědom skutečnosti, že zadavatel se může nacházet v situaci, kdy nemá jinou možnost. Zpravidla se však jedná o důsledky realizace historických zakázek, ve kterých zadavatel nemyslel na budoucnost. 0,10865274000
K07 Licenční podmínky Detektiv Zakázka oceňuje takové zadavatele, kteří rozlišují licenční podmínky krabicových software, open-source a zakázkově vyvíjeného software. 0,08101715200
K08 Zdrojový kód Detektiv Zakázka se narodil ve 21. století a ví, že odpovědný zadavatel, který si nechává vyvíjet zakázkový software, musí být schopný takový software rozvíjet i bez aktuálního dodavatele. Každý takový zadavatel drží vždy poslední verzi zdrojového kódu uloženou u sebe, a to v podobě repozitáře zdrojových kódů. 0,08597738500
K09 SLA Parametry poskytování provozní podpory a navázané sankce mají nezřídka zásadní vliv na cenu plnění. Proto odpovědný zadavatel každé takové kritérium a výši návazné pokuty několikrát zvažuje. 0,04693663400
K10 Dokumentace Detektiv Zakázka si váží takových zadavatelů, kteří si udržují dokumentaci aktuální a v takovém rozsahu, aby dokázali zajistit provoz či rozvoj plnění vlastními silami nebo jiným než aktuálním dodavatelem. 0,01861268700
K11 Požadavky na testování Každý Zadavatel, který pořizuje nějakou IT dodávku či službu by měl být schopen si před převzetím plnění zkontrolovat, že odpovídá jeho požadavkům. 0,05229503600
K12 Finanční řízení Detektiv Zakázka má doma malého králíčka a proto ví, že králíček přestává spolupracovat, když dostane mrkvičku. 0,13746933600
K13 Konzistence a čitelnost Detektiv Zakázka je zkušený čtenář, přesto má rád jednoznačné požadavky a jednoduchou strukturu zadávací dokumentace. Zároveň je šťastný, když jsou důležité požadavky patřičně viditelné. 0,07322249900
K14 Generické požadavky Detektiv Zakázka si je vědom, že uchazeči na rozdíl od zadavatelů čtou velké množství zadávacích dokumentací. Často je svědkem, že zadavatelé do zadávací dokumentace bezmyšlenkovitě kopírují texty, které se zadávanou zakázkou vůbec nesouvisí. 0,03089517000

Detektiv Zakázka a jeho tým se snaží být maximálně transparentní. Zveřejňuje tedy pro stanovení bodů každého jednotlivého kritéria také pravidla, na základě kterých hodnocení probíhá a způsob stanovení vah: